a Leveringsvoorwaarden A.S.I.M. |
Accurate Safety & Inspection Management

ALGEMEEN 

1. Alle aanbiedingen van ASIM zijn vrijblijvend.
2. De gegevens die opdrachtgever in het kader van de opdracht aan ASIM verstrekt, dienen volledig en juist te zijn.
3. Van alle door ASIM uitgevoerde inspecties zal een rapportage worden gemaakt.
4. De rapportages van de in punt 3 bedoelde werkzaamheden worden eigendom van opdrachtgever. ASIM beheert daarvan een kopie.
5. Het auteursrecht op de door ASIM ontwikkelde methodes en normen berust bij ASIM.
6. Het is opdrachtgever verboden buiten deze opdracht van de bescheiden van punt 3 gebruik te maken of die op enige wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASIM.
7. De opdrachtgever stelt t.b.v. de afvoer van resten afvalproducten containermateriaal ter beschikking op de werklocatie en zorgt zelf voor verantwoorde afvoer van deze containers met inhoud. 

BETALING

8. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
9. Wanneer tevoren een vaste prijs voor de opdracht is overeengekomen, is wijziging van die prijs slechts mogelijk in geval van wijziging van de opdracht, behoudens het bepaalde in lid 10.
10. ASIM heeft het recht eenmaal per jaar de tarieven of de overeengekomen vaste prijs conform het prijsindexcijfer aan te passen.
11. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer ASIM na het verstrijken van de betalingstermijn overgaat tot incasso, is de opdrachtgever gehouden de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

AANGAAN EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

12. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht.
13. Opdrachtgever stel het materieel waarop de overeenkomst van toepassing tijdig beschikbaar.
14. Indien ASIM tengevolge van punt 13 niet in staat is haar werkzaamheden tijdig conform de overeenkomst te verrichten, kan zij de overeenkomst ontbinden.
15. In geval van niet nakoming door opdrachtgever of van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht of verpanding van vermogensbestanddelen van opdrachtgever, is ASIM gerechtigd na voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst te ontbinden of op te schorten.

AANSPAKELIJKHEID

16. ASIM neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele prijsstijgingen welke gevolg zijn van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
17. Inspectiewerkzaamheden zijn een momentopname, ASIM aanvaardt geen aansprakelijkheid, noch jegens opdrachtgever, noch jegens derden, voor schade en/of vergoeding uit hoofde, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit en/of in verband met deze inspectie en de daarbij behorende rapportage.
18. De grootte van de aansprakelijkheid van ASIM voor haar werkzaamheden is in alle gevallen, behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld, beperkt tot de gefactureerde waarde van de werkzaamheid waarop de schade betrekking heeft met een maximum van € 50.000,–
19. ASIM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan andere zaken dan het werk waarop haar werkzaamheid betrekking heeft of voor enigerlei gevolgschade, zoals stagnatieschade, productieverlies, etc.
20. Wanneer opdrachtgever meent dat er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden van ASIM dient hij ASIM daarvan, op straffe van verval van haar aanspraken, onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
21. Opdrachtgever vrijwaart ASIM van alle aanspraken van derden verband houdende met de werkzaamheden van ASIM.
22. Op de verhouding tussen opdrachtgever en ASIM is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

A.S.I.M.

Karel de Grotelaan 68

1861 KK Bergen NH

Telefoon: 06-12538679

E-mail: info@asim.nl

KvK: 37135927

BTW: NL1158.86.667.B02

Leveringsvoorwaarden